25 lat stowarzyszenia „Faustinum”

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, erygowane 6 marca 1996 roku przez kard. Franciszka Macharskiego na prośbę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, świętuje w tym roku swój jubileusz. Mimo że ma za sobą 25 lat swojej historii, jego początki sięgają znacznie dalej. Wyrasta ono bowiem z charyzmatu św. Siostry Faustyny i uczestniczy w jej misji. Chcąc więc lepiej zrozumieć jego charakter, nie można pominąć ważnego faktu z życia Apostołki Miłosierdzia.

Jest rok 1937. Siostra Faustyna po długich wewnętrznych zmaganiach związanych z żądaniem Jezusa, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata (Dz. 436), i z szukaniem sposobu jego realizacji, nagle w czasie Mszy Świętej otrzymuje światło i zrozumienie głębokie całego dzieła tego. To doświadczanie było tak mocne, że nie pozostawiło w jej duszy ani cienia wątpliwości. W „Dzienniczku” wyznała: Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest (Dz. 1155). W tym dniu Apostołka Miłosierdzia zrozumiała, że to jedno dzieło, którego założenia Jezus od niej żąda, będzie miało jakby „trzy odcienie”. Te „trzy odcienie” to trzy grupy „dusz”, które będę tworzyć to dzieło. Są to: osoby żyjące w klasztorach kontemplacyjnych, osoby łączące kontemplację z apostolstwem, a także osoby świeckie nie związane żadnymi ślubami. Tym, co łączy te grupy w jedno dzieło, jest tajemnica Bożego miłosierdzia. To właśnie ona jest przedmiotem ich kontemplacji. To właśnie Boże miłosierdzie pragną te „dusze” wypraszać dla świata, a przy tym świadczyć o nim przez uczynki miłosierdzia wypełniane według możliwości stanu, w którym żyją, oraz przez świadectwo ufności wobec Boga.

Opis przyszłego dzieła, który Sekretarka Miłosierdzia zostawiła w swoim duchowym dzienniku, dotyczy całego Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia. W sposób duchowy łączy on wszystkie wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia, w tym także stowarzyszenie „Faustinum”, które jest międzynarodową wspólnotą, zrzeszającą osoby z ponad 90 krajów świata: świeckie, konsekrowane, a także kapłanów. Wszyscy wspólnie realizują jeden cel, jakim jest kontynuowanie misji, przekazanej przez Pana Jezusa Siostrze Faustynie, a polegającej na głoszeniu miłosierdzia Bożego i wypraszaniu go dla świata oraz podejmowaniu uczynków i dzieł miłosierdzia.

Cechą charakterystyczną stowarzyszenia „Faustinum” jest jego związek ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki któremu jego członkowie uczestniczą w charyzmacie, misji i duchowości Zgromadzenia, do którego należała św. Faustyna, a także mają zapewnioną formację w tym duchu. W centrum tej duchowości i misji jest tajemnica Bożego miłosierdzia – objawiona w słowie Bożym i przypomniana w „Dzienniczku” Siostry Faustyny – i odkrywana przez każdego z jego członków jako osobista tajemnica swego życia. Wyznacza mu ona konkretną drogę do świętości oraz ukazuje osobistą życiową misję.

Droga do świętości apostoła Miłosierdzia polega na poznawaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, które prowadzi go do postawy ufności wobec Boga bogatego w miłosierdzie oraz rodzi pragnienie upodobnienia się do Niego poprzez miłosierdzie świadczone bliźnim. Pragnienie to wyrażają słowa św. Siostry Faustyny: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz.163).

Charyzmat Stowarzyszenia „Faustinum”, polegający na uobecnianiu tajemnicy Bożego miłosierdzia, wyznacza jego członkom także ich życiową misję, którą jest:

  1. Szerzenie czci Bożego miłosierdzia i głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo swego życia w duchu ufności oraz przez słowo.
  2. Podejmowanie konkretnych uczynków i dzieł miłosierdzia.
  3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata poprzez ofiarę i modlitwę, zwłaszcza przez praktykę form kultu przekazanych przez św. Siostrę Faustynę.

Członkowie Stowarzyszenia niosą orędzie o Bożym miłosierdziu w świat życia rodzinnego i społecznego, w świat kultury i pracy, na różne sposoby i wszędzie tam, gdzie czeka na nich cierpiący człowiek, uwikłany w grzech i doświadczający jakiejkolwiek słabości.

W związku z tak szczególną misją, do jakiej powołani są apostołowie Miłosierdzia, jednym z najważniejszych zadań podejmowanych przez stowarzyszenie „Faustinum” jest troska o formację swych członków, która pomaga im w pogłębianiu osobistej więzi z Jezusem Miłosiernym i rozwijaniu otrzymanego charyzmatu. Formacja programowa w Stowarzyszeniu służy bowiem głębszemu poznaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, objawionej w Biblii, a także orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę, jej duchowości i misji, istoty i praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, podstawowych zasad życia duchowego oraz misji chrześcijanina w Kościele i świecie. Formacja intelektualna jest ściśle związana z formacją duchową, ponieważ ma przyczyniać się do przemiany życia. W tym celu, obok programowej formacji prowadzanej w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i słowackim, stowarzyszenie organizuje także rekolekcje z serii „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, a także kongresy i inne spotkania formacyjne oraz prowadzi własną stronę internetową, która ma charakter formacyjny.

Członkowie „Faustinum” formują się na drodze indywidualnej lub wspólnotowej. Wspólnoty formacyjne „Faustinum” działają przy klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz przy parafiach, zarówno w Polsce, gdzie istnieje 21 wspólnot, jak i poza jej granicami. W sposób szczególny stowarzyszenie rozwinęło się w Kamerunie, gdzie jest ono obecne w 17 diecezjach. Wspólnoty formacyjne istnieją także na Słowacji (kilkanaście grup) oraz w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Włoszech i Czechach.

Do stowarzyszenia mogą należeć osoby zafascynowane prawdą o Bogu bogatym w miłosierdzie, które rozpoznają w sobie powołanie, by jak Siostra Faustyna stawać się apostołami, głoszącymi prawdę o Bożym miłosierdziu całym swoim życiem. Przynależność do „Faustinum” ma dwa etapy: wolontariat i członkostwo. Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się lub skontaktować z sekretariatem stowarzyszenia, które ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie po rozeznaniu kandydat wypełnia deklarację wolontariusza. Poprzez ten wpis zobowiązuje się do poznawania tajemnicy Bożego miłosierdzia przez osobistą formację, do troski o postawę ufności wobec Boga, do wypraszania miłosierdzia Bożego przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz do wypełniania codziennie przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia względem bliźnich. Po roku wolontariatu można starać się o członkostwo w stowarzyszeniu.

Podejmując zadania apostoła Miłosierdzia, wszyscy przynależący do wspólnoty „Faustinum” uczestniczą w obietnicy Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. (…) Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość” (Dz. 1075). Z okazji 25-lecia istnienia naszego stowarzyszenia wszystkim jego Członkom z serca życzę spełnienia się tych słów Jezusa.

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”

 

Sekretariat „Faustinum”: tel.: 509 655 184; email:sekretariat@faustinum.pl; www.faustinum.pl

————————————————

Tekst publikowany w 117 numerze „Orędzia Miłosierdzia”.