Święta Siostra Faustyna Kowalska zmarła w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 5 października 1938 roku. Dwa dni później jej ciało złożono w grobowcu Zgromadzenia na cmentarzu zakonnym w głębi ogrodu. W czasie procesu diecezjalnego o jej życiu i cnotach, 25 listopada 1966 roku, jej doczesne szczątki przeniesiono do klasztornej kaplicy i złożono pod posadzką po prawej stronie, przykrywając czarną marmurową płytą.

Tuż przed beatyfikacją doczesne szczątki Siostry Faustyny przełożono do nowej trumienki z drzewa sandałowego (dar kard. Franciszka Macharskiego) i umieszczono na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. W dniu beatyfikacji Siostry Faustyny – 18 kwietnia 1993 roku – odsłonięto ów relikwiarz-trumienkę wkomponowaną w architekturę ołtarza (projekt Stefana Dousy).

W 1994 przed ołtarzem ustawiono marmurowy klęcznik z cząstką relikwii za szkłem, aby pielgrzymom ułatwić kontakt z Apostołką Bożego Miłosierdzia. W roku 2008 wewnętrzną drewnianą trumienkę-relikwiarz z doczesnymi szczątkami św. Faustyny włożono w nową trumienkę z białego marmuru, który wyraźnie odbija od ciemno-brązowego ołtarza. Także czarny marmurowy klęcznik zamieniono na klęcznik z białego z marmuru, przy którym do Jezusa Miłosiernego modlą się pielgrzymi z całego świata, prosząc o wstawiennictwo Jego Apostołkę.

W czasie renowacji kaplicy w latach 2015-2018 marmurową trumienkę z relikwiami ś w. Siostry Faustyny umieszczono pod mensą ołtarza, a przed ołtarzem stanęła figura Apostołki Bożego Miłosierdzia dłuta artysty Piotra Idziego z krakowskiej ASP (2016).

Maleńkie cząstki relikwii, udostępniane są w specjalnych kapsułach i relikwiarzach do kultu publicznego poza Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Obecnie znajdują się one w kościołach,  sanktuariach, kaplicach w ponad 110 krajach świata, na wszystkich kontynentach

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

 

Relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Przyznawane są według wytycznych
Kongregacji do Spraw Świętych w Watykanie

 

1. Kustoszem grobu i relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie przekazuje wyłącznie do kultu publicznego w ośrodkach duszpasterskich, aby owocniej było w nich głoszone orędzie Miłosierdzia, które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę. W orędziu Miłosierdzia Pan Jezus wzywa do poznawania tajemnicy miłosierdzia Bożego i głoszenia jej światu poprzez świadectwo życia w duchu ufności wobec Boga (pełnienia Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich, przez czyn słowo i modlitwę, zwłaszcza przez systematyczne praktykowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę.

2. Relikwie I stopnia – ex ossibus – z kości św. Siostry Faustyny, Zgromadzenie przekazuje wg wytycznych Kongregacji do Spraw Świętych do parafii, kościołów albo kaplic erygowanych pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny, w których w sposób szczególny głoszona jest prawda o miłości miłosiernej Boga do człowieka. Wyjątek stanowią te parafie, które mimo innego wezwania – dynamicznie rozwijają nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i szerzą kult św. Siostry Faustyny.

3. Relikwie II stopnia – ex indumentis – z habitu św. Siostry Faustyny, są przekazywane do parafii pod innymi wezwaniami, w których zaczyna rozwijać się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i kult św. Siostry Faustyny.

4. Relikwie III stopnia – e linteo – z płótna, na którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny, dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach. Mogą je otrzymać wierni do prywatnego kultu.

5. Przy rozpatrywaniu próśb o relikwie św. Siostry Faustyny dla parafii Zgromadzenie zwraca uwagę na:

 • Systematyczne praktykowanie wszystkich nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę i do których przywiązał wielkie obietnice. Należą do nich:
  – Cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie.
  – Święto Miłosierdzia Bożego poprzedzone nowenną od Wielkiego Piątku.
  – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  – Godzina Miłosierdzia – modlitwa o 15:00, czyli w chwili śmierci Jezusa.
  – Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.
 • Regularne celebrowanie w ciągu całego roku Mszy św. z kazaniami ku czci Miłosierdzia Bożego (np. w 3-cie piątki miesiąca) i św. Siostry Faustyny oraz innych nabożeństw, np. we wrześniu z Koronką do Miłosierdzia Bożego, Litanią do Miłosierdzia Bożego, Litanią do św. Faustyny i czytaniem Dzienniczka (na wzór nabożeństw majowych czy czerwcowych).
  – Oddawanie czci św. Siostrze Faustynie poprzez korzystanie z jej skutecznego wstawiennictwa w wypraszaniu łask, przez liturgiczne obchodzenie jej wspomnienia 5 października, Mszy wotywnych o św. Faustynie, dziewicy, oraz czerpanie z jej duchowego bogactwa, które pozostawiła w „Dzienniczku”.
  – Działanie w parafii grupy formacyjno-modlitewnej zaangażowanej w misję św. Siostry Faustyny, czyli w głoszenie orędzia o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, przez dzieła miłosierdzia, słowa i modlitwę.

6. Procedura starania się o relikwie św. Siostry Faustyny jest następująca:

 • W imieniu parafii z oficjalną prośbą o przekazanie relikwii św. Siostry Faustyny występuje Ksiądz Proboszcz.
 • Pismo powinno zawierać opis praktykowanego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w parafii.
 • W piśmie należy uwzględnić zobowiązanie do publicznego kultu i godnego przechowywania relikwii, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Prawa Kanonicznego i przepisami liturgicznymi Kościoła Rzymskokatolickiego.
 • W piśmie należy podać dokładne dane adresowe stałego miejsca przechowywania relikwii: wezwanie parafii, kościoła, kaplicy, diecezję, numer telefonu i e-mail.
 • Pismo powinno być opatrzone podpisem Księdza Proboszcza i pieczęcią parafii oraz powinno zawierać aprobatę i pieczęć Biskupa lokalnego lub Kurii Biskupiej.
 • Oryginały pism należy przesłać drogą pocztową (nie e-mail, nie fax) na adres:

Matka Miriam Janiec
przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków,
Poland

Po rozpatrzeniu podania, na adres osoby ubiegającej się o relikwie, zostanie przesłane pismo z decyzją Zgromadzenia.

Informacji w sprawie relikwii udziela:

s. M. Norberta Ruchała
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków
Poland
kom.: 515 228 805
e-mail: misja@faustyna.pl

O relikwie III stopnia można zwrócić się z prośbą, pisząc na adres:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków
Poland
tel. (+48 12) 351 88 00
e-mail: klasztor@faustyna.pl

Za relikwie nie pobiera się żadnych opłat, jedynie za kapsuły,
w których są one przekazywane, oraz za relikwiarze,
a przy relikwiach III stopnia – za same obrazki, medaliki czy różańce.