Przyznawane są według wytycznych  Kongregacji do Spraw Świętych.

Kustoszem grobu i relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie przekazuje wyłącznie do kultu publicznego w ośrodkach duszpasterskich, aby owocniej było w nich głoszone orędzie Miłosierdzia, które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę. W orędziu Miłosierdzia Pan Jezus wzywa do poznawania tajemnicy miłosierdzia Bożego i głoszenia jej światu poprzez świadectwo życia w duchu ufności wobec Boga (pełnienia Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich, przez czyn słowo i modlitwę, zwłaszcza przez systematyczne praktykowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę.

Relikwie I stopnia – ex ossibus – z kości św. Siostry Faustyny, Zgromadzenie przekazuje do parafii, kościołów albo kaplic erygowanych pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny, w których w sposób szczególny głoszona jest prawda o miłości miłosiernej Boga do człowieka. Wyjątek stanowią te parafie, które mimo innego wezwania – dynamicznie rozwijają nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i szerzą kult św. Siostry Faustyny.

Relikwie II stopnia – ex indumentis – z habitu św. Siostry Faustyny, są przekazywane do parafii pod innymi wezwaniami, w których zaczyna rozwijać się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i kult św. Siostry Faustyny.

Relikwie III stopnia – ex linteo – z płótnana którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny, dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach. Mogą je otrzymać wierni do prywatnego kultu.

Przy rozpatrywaniu próśb o relikwie św. Siostry Faustyny dla parafii Zgromadzenie zwraca uwagę na:

 • Systematyczne praktykowanie wszystkich nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrę Faustynę i do których przywiązał wielkie obietnice. Należą do nich:
 • Cześć Obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie.
 • Święto Miłosierdzia Bożego poprzedzone nowenną od Wielkiego Piątku.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 • Godzina Miłosierdzia – modlitwa o 15:00, czyli w chwili śmierci Jezusa.
 • Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.
 • Regularne celebrowanie w ciągu całego roku Mszy św. z kazaniami ku czci Miłosierdzia Bożego (np. w trzecie piątki miesiąca) i św. Siostry Faustyny oraz innych nabożeństw, np. we wrześniu z Koronką do Miłosierdzia Bożego (na wzór nabożeństw majowych czy czerwcowych).
 • Oddawanie czci św. Siostrze Faustynie poprzez korzystanie z jej skutecznego wstawiennictwa w wypraszaniu łask, przez liturgiczne obchodzenie jej wspomnienia 5 października, Mszy wotywnych o św. Faustynie, dziewicy, oraz czerpanie z jej duchowego bogactwa, które pozostawiła w „Dzienniczku”.
 • Działanie w parafii grupy formacyjno-modlitewnej zaangażowanej w misję św. Siostry Faustyny, czyli w głoszenie orędzia o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, przez dzieła miłosierdzia, słowa i modlitwę.

Procedura starania się o relikwie św. Siostry Faustyny jest następująca:

 • W imieniu parafii z oficjalną prośbą o przekazanie relikwii św. Siostry Faustyny występuje Ksiądz Proboszcz.
 • Pismo powinno zawierać opis praktykowanego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w parafii.
 • W piśmie należy uwzględnić zobowiązanie do publicznego kultu i godnego przechowywania relikwii, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Prawa Kanonicznego i przepisami liturgicznymi Kościoła Rzymskokatolickiego.
 • W piśmie należy podać dokładne dane adresowe stałego miejsca przechowywania relikwii: wezwanie parafii, kościoła, kaplicy, diecezję, numer telefonu i e-mail.
 • Pismo powinno być opatrzone podpisem Księdza Proboszcza i pieczęcią parafii oraz powinno zawierać aprobatę i pieczęć Biskupa lokalnego lub Kurii Biskupiej.
 • Oryginały pism należy przesłać drogą pocztową (nie e-mail, nie fax) na adres:

Matka Miriam Janiec
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków, Poland

Po rozpatrzeniu podania, na adres osoby ubiegającej się o relikwie, zostanie przesłane pismo z decyzją Zgromadzenia.

Informacji w sprawie relikwii udziela:

s. Norberta Ruchała
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków, Poland
tel. (+12 48) 351 88 00
kom. +48 515 228 805
e-mail: misja@faustyna.pl

O relikwie III stopnia można zwrócić się z prośbą, pisząc na adres:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków, Poland
tel. (+48 12) 351 88 00
e-mail: klasztor@faustyna.pl

Za relikwie nie pobiera się żadnych opłat, jedynie za kapsuły, w których są one przekazywane, oraz za relikwiarze, a przy relikwiach  III stopnia – za same obrazki, medaliki czy różańce.